Informujemy, że od dnia 01.02.2020 r. na terenie Gminy Oborniki nadal będzie funkcjonować Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), czyli miejsce, do którego właściciele nieruchomości z terenu objętego działalnością Związku Międzygminnego GOAP mogą przywieźć wybrane rodzaje odpadów.

Ponadto mieszkańcy Gminy Oborniki będą mogli zostawić wybrane rodzaje odpadów w wyznaczonych punktach MPSZOK. Natomiast przeterminowane leki można przynieść do aptek, gdzie znajdują się specjalne pojemniki do ich odbioru.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – to miejsce, do którego mieszkańcy należący do ZM GOAP mogą przywieźć bezpłatnie wybrane rodzaje odpadów.

Lokalizacja:

Lipowa 19, 64-600 Oborniki

Godziny otwarcia PSZOK:

od 7.00 do 17.00. – w poniedziałki, środy, piątki

od 7.00 do 14.00 – w soboty

w dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.

Dane kontaktowe:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Lipowa 19, 64-600 Oborniki

tel. 61 29-61-206 wew.28

tel. kom. 795 214 504

Rodzaje zbieranych odpadów w PSZOK:

 1. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
 • papier;
 • metal;
 • tworzywa sztuczne;
 • szkło;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych;
 • odpady problemowe z zastrzeżeniem, że limit roczny opon stanowiących odpady problemowe wynosi 4 opony na rok ;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe);
 • odzież i tekstylia.
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki).
 1. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe)
  w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
 • papier i tektura (w tym opakowania);
 • tworzywa sztuczne (w tym opakowania);
 • metale (w tym opakowania);
 • opakowania wielomateriałowe;
 • opakowania ze szkła bezbarwnego;
 • opakowania ze szkła kolorowego;
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z zastrzeżeniem, że limit roczny odpadów zielonych będących odpadami biodegradacji wynosi 24 worki o pojemności 120 l na nieruchomość.
 1. Z terenu rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
 • papier i tektura;
 • tworzywa sztuczne; metale;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • szkło i odpady opakowaniowe ze szkła;
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z zastrzeżeniem, że limit roczny odpadów zielonych będących odpadami ulegającymi biodegradacji wynosi 24 worki o pojemności 120 l na działkę;
 • odpady problemowe z zastrzeżeniem , że limit roczny opon stanowiących odpady problemowe wynosi 4 opony na rok.
 1. W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
 • zmieszane odpady komunalne;
 • odpady zawierające azbest;
 • części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
 • sprzęt budowlany;
 • zmieszane odpady budowlane;
 • urządzenia przemysłowe;
 • odpady poprodukcyjne;
 • odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);
 • butle gazowe;
 • papa;
 • okna plastikowe;
 • gaśnice,
 • wata szklana.

Pełny Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów oraz wykaz odpadów przyjmowanych bezpłatnie od właścicieli nieruchomości znajduje się na terenie PSZOK i na stronie internetowej www.pgkim.info w formie załączników.

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK)

Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) to wyznaczone miejsca na obszarze Gminy Oborniki, w których pracownicy PGKiM Sp. zo.o. w wybrane dni wynikające z harmonogramu będą odbierać bezpłatnie od mieszkańców ZM GOAP następujące rodzaje odpadów:

 • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
 • Baterie i akumulatory;
 • Przeterminowane leki;
 • Odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki);
 • Farby, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice, detergenty, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony.

Pełny Regulamin Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, wykaz odpadów przyjmowanych bezpłatnie od właścicieli nieruchomości znajduje się na terenie MPSZOK oraz wykaz lokalizacji wraz z harmonogramem odbiorów znajduje się na stronie internetowej www.pgkim.info w formie załączników.

Odbiór Przeterminowanych leków z Aptek

Mieszkańcy Gminy Oborniki mają możliwość oddania przeterminowanych leków do Aptek funkcjonujących na terenie Gminy. W każdej z Aptek znajduje się specjalny pojemnik do tego celu przeznaczony.

Zał. 1. Regulamin PSZOK i wzory oświadczeń 2020

Zał.2. Regulamin MPSZOK 2020

zał. 4. Harmonogram MPSZOK 2020